MENU
   
welkom!! "Registreren" "or" "Login"

    Vacature details


DIRECTEUR SOCIALE BIJSTAND (45 ter) (m/v/x) Reference: 202105Ter (m/v/x):OCMW Schaarbeek

Functie-omschrijving:

DIRECTEUR SOCIALE BIJSTAND (45 ter) (m/v/x) Reference: 202105Ter (m/v/x)

OCMW Schaarbeek
XNC21140
   » Contractuel
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 03-12-2021
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens
Jobinhoud

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT SOCIALE BIJSTAND
De opdracht van het departement Sociale Bijstand is om kwaliteitsvolle sociale diensten te verlenen die afgestemd zijn op de behoeften van de bevolking van de gemeente zodat iedereen de kans krijgt om een menswaardig leven te leiden.
Uw opdrachten
Met als voornaamste doelstelling het algemeen belang en in overleg met het directiecomité:
- het departement Sociale Bijstand leiden en coördineren;
- het beleid in verband met de materies binnen uw perimeter uitdenken, moderniseren en voorstellen aan de algemene directie en aan de politieke beraadslagende organen en dit beleid invoeren, opvolgen en erover rapporteren;
- een transversale samenwerking garanderen en waken over de continuïteit van de diensten om een kwaliteitsvolle dienstverlening overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de visie en waarden van het Centrum te waarborgen.
Uw taken
? De reorganisatie van het departement voortzetten zoals gewenst door de raad voor maatschappelijk welzijn;
? Ervoor zorgen dat de door het Centrum bepaalde gedragslijnen op het vlak van het sociaal beleid nageleefd worden;
? De jaarprojecten van het departement die al dan niet verband houden met de algemene beleidsnota opvolgen;
? Ervoor zorgen dat de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn, van het strategisch comité en van het directiecomité in het departement geoperationaliseerd worden;
? De processen, procedures, werkmethodes en (reporting, monitoring, KPI’s…) die noodzakelijk zijn voor de activiteiten van het departement en voor de besluitvormende organen ontwikkelen, invoeren en moderniseren om de dienstverlening aan de burgers en de organisatie van uw departement te
verbeteren;
? Een interne contfunction in het departement invoeren;
? De middelen voor de ontwikkeling van beroepscompetenties, autonomie en
polyvalentie in de teams coördineren;
? De transversaliteit met de andere departementen van het OCMW verbeteren door
te zorgen voor een betere doorstroming van de informatie in de teams;
? De evaluatiecyclus toepassen
? Instaan voor een toekomstgericht management van uw departement op het vlak
van personeelsplannen (aanwervingen en vertrekken, beroepsontwikkeling) om
de continuïteit van de diensten en een doeltreffende, harmonieuze werking te
waarborgen waarbij u oog heeft voor de arbeidsomstandigheden en het welzijn
van de personeelsleden van uw departement;
? Het OCMW vertegenwoordigen op de vergaderingen van de Sociabili-werkgroep
? Verantwoordelijk zijn voor de sociale coördinatie van het OCMW.
Werkgever

CPAS de Schaerbeek

HET OCMW VAN SCHAARBEEK IN HET KORT:
? Het 2e grootste OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
? Meer dan 1000 medewerkers waarvan 350 inschakelingscontracten
? Een nieuwe managementcultuur die berust op de principes van welwillendheid, respect, rechtvaardigheid en vernieuwing
? Een aangename werkplaats die bereikbaar is met het openbaar vervoer
? Het OCMW van Schaarbeek voert een beleid van diversiteit, non-discriminatie en gelijke rechten. Wij garanderen voor alle kandidaten een gelijke behandeling en toegang tot de selecties. De bekwaamheden zijn doorslaggevend, en dit ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht of de seksuele geaardheid

Vacatures

   » Aantal (1) - 1030 Schaarbeek
Profiel

VOORWAARDEN OM TOEGANG TE HEBBEN TOT DE SELECTIEPROCEDURE
Contractuele selectie
? In het bezit zijn van een master/licentie die verband houdt met de functie
? Acht jaar kennis in een managementfunctie hebben, waarvan 3 jaar in een
gelijkaardige functie
? Voldoen aan de vereisten van de taalwetten (gecoördineerde wetten van 18 juli
1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en het koninklijk besluit van 8
maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen
omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik
van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966)
Gedragscompetenties
? In staat zijn om te prioriteren, beslissen en handelen rekening houdend met de
strategische lijnen;
? In staat zijn om een visie te ontwikkelen en blijk te geven van vernieuwing;
? Open staan voor samenwerking en onderhandeling;
? Integer en professioneel handelen in lijn met de deontologische voorschriften;
? Resultaatgericht zijn
? Weten hoe je op een gepaste manier communiceert

Niveau

   » Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Wij bieden

Wij bieden
? Functie in te vullen van zodra mogelijk
? Voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur
? Maaltijdcheques
? Voordelen van alle aard op het vlak van telefonie
? Hospitalisatieverzekering (na 6 maanden anciënniteit)
? Eindejaarspremie
? Transport: gratis abonnement op het MIVB-net / tussenkomst in de NMBSverplaatsingskosten
? Taalpremie indien geslaagd voor de SELOR-examens
? Weddeschaal (barema’s van de lokale Brusselse besturen): A8
(erkenning van de beroepskennis onder voorbehoud van afgifte van significante
attesten in toepassing van het geldelijk Contract type:)
o Bruto jaarlaan aan de huidige index voor 8 jaar kennis = € 68240,02
o Maandelijks brutoloon aan de huidige index voor 8 jaar kennis = € 5686,67
Contract: Contractueel
Werkregime: Voltijds
Selectieprocedure

FUNCTIE EN SELECTIEPROCEDURE
De selectieprocedure wordt beschreven in het artikel 8. § 1 van het reglement tot
vaststelling van het administratief en geldelijk Contract type: van de secretaris-generaal, van
de financieel directeur, van de directeur human resources en van de directeur
maatschappelijk welzijn van het OCMW van Schaarbeek:
https://www.1030.be/sites/default/files/files/Administration_Politique/Tran sparence
/nouveau_reglement_grades_leg aux-version_apres_cas_13-12-2021_nl.pdf
Art 8. § 1. Om de functie van directeur maatschappelijk welzijn in te vullen, wordt er
een examen georganiseerd.
Het examen omvat een schriftelijke proef, daarna een mondelinge proef, evenals een
externe evaluatie (assessmentproef ) door een gespecialiseerd centrum.
De schriftelijke proef is bedoeld om de kennis en bekwaamheden van de kandidaten
om de functie van directeur maatschappelijk welzijn uit te oefenen te beoordelen en
betreft de volgende materies:
? 1° de strategie inzake de coördinatie van het maatschappelijk welzijn en de
organisatorische strategie;
? 2° het algemeen en operationeel management;
? 3° de belangrijke OCMW-wetten (de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
OCMW’s die van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de wet van
26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, de wet van 2
april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de
OCMW’s);
? 4° de interne contfunction.
Enkel kandidaten die minstens 60% hebben behaald op de schriftelijke proef worden
uitgenodigd om deel te nemen aan de mondelinge proef. De mondelinge proef is
bedoeld om de beroepsgeschiktheid van de kandidaten voor het uitoefenen van de
functie van directeur maatschappelijk welzijn te beoordelen en betreft in het
bijzonder de volgende bekwaamheden:
? 1° het vermogen om te mobiliseren en te overtuigen;
? 2° consultatie- en besluitvormingstechnieken gekoppeld aan de principes van goed
bestuur (met name de zorgvuldigheidsplicht, het juridische veiligheidsbeginsel, het
evenredigheidsbeginsel, het onpartijdigheidsbeginsel en het motivatiebeginsel);
? 3° technieken ter analyse en optimalisatie van de processen en projectbeheer.
De jury selecteert maximaal 3 kandidaten die minstens 60% behaald hebben op de
mondelinge proef om deel te nemen aan de assessmentproef. De assessmentproef is
bedoeld om in het bijzonder de maturiteit van de kandidaten te beoordelen in het
licht van de verantwoordelijkheden die verbonden zijn met de functie.
Op basis van de schriftelijke proef, van de mondelinge proef en van de
assessmentproef bepaalt de jury op collegiale wijze of een of meerdere kandidaten ter
aanwerving voorgedragen kunnen worden
Solliciteren

OVERTUIGD?
Stuur ons uw kandidatuur tegen uiterlijk:
06/06/2021
Enkel per Email naar:
recruitment@berenschot.be
en/of ter attentie van
Mevrouw Sophie Querton
Voorzitster van het OCMW van Schaarbeek:
sophie.querton@cpas-schaerbeek.brussels
De kandidatuurdossiers moeten verplicht het volgende bevatten:
- de functiereferentie in het onderwerp van je kandidatuur
- een up-to-date cv
- een motivatiebrief
- een kopie van het vereiste diploma (of gelijkwaardigheids-attest)
Onvolledige dossiers worden niet behandeld.
De schriftelijke proef vindt plaats op 18 juni 2021 van 9 tot 13 u.
De mondelinge proef vindt plaats op 28 juni 2021 tussen 9 en 14 u.
De assessmentproef zal georganiseerd worden op 29 -30 juni 2021 gedurende de hele dag.
Gelijke kansen en diversiteit

Het OCMW van Schaarbeek voert een beleid van diversiteit, non-discriminatie en gelijke rechten. Wij garanderen voor alle kandidaten een gelijke behandeling en toegang tot de selecties. De bekwaamheden zijn doorslaggevend, en dit ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht of de seksuele geaardheid
Contactgegevens
Berenschot - Consultant RH
P: 024355650
E: recruitment@berenschot.be

vaardigheden:

Categorie vacature: Customer Service [ Alles bekijken Customer Service Jobs ]
Taal eisen:
type werk:
Salaris: Niet opgegeven
Mate: Niet opgegeven
Ervaring (jaar): Niet opgegeven
job Locatie: Ander
Soort bedrijf Werkgever
Datum van indiening: 06/01/2022 / Viewed 1361 times
Contact Informatie
Bedrijf: OCMW Schaarbeek
E-mail: recruitment@berenschot.be


Solliciteer online

Categorie vacature:
job Locatie:   
Trefwoorden invoeren (e.g. Consultant, IT):