MENU
   
welkom!! "Registreren" "or" "Login"

    Vacature details


Offre d'emploi: Directeur-generaal "Pre" (m/v/x):FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

Functie-omschrijving:

Directeur-generaal "Pre" (m/v/x)

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
ANG21734
    Fonctions de management
    Master (dipl˘me universitaire ou enseignement supÚrieur de type long)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 16-12-2021
appliquer
   
   
   

 

    Jobinhoud
    Werkgever
    Profiel
    Wij bieden
    Selectieprocedure
    Solliciteren
    Gelijke kansen en diversiteit
    Contactgegevens Selor
Jobinhoud

Doel van de job

U verzekert het beheer van het Directoraat-generaal "Pre" en draagt bij tot de realisatie van de strategische doelstellingen van het FAGG.

U bent verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het Directoraat-generaal "Pre", meer bepaald: u ontwikkelt een strategische visie en co÷rdineert de uitvoering van het strategisch plan, het managementplan en de operationele plannen voor wat betreft de voorbereiding, uitvoering en beoordeling van de opdrachten en taken van het Directoraat-generaal "Pre".

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie:
    U brengt verslag uit aan de Administrateur-generaal en verzekert de hiŰrarchische leiding over het personeel van het Directoraat-generaal "Pre";
    U werkt samen met
    de andere Directoraten-generaal van het FAGG: het Directoraat-generaal "Post" en het Directoraat-generaal "Inspectie";
    de diensten van de Administrateur-generaal: Ondersteunende opvolgingscel, Cel Internationale Co÷rdinatie, Cel Communicatie, Cel interne Audit & Kwaliteit en, indien nodig, Crisiscel;
    de co÷rdinatoren van de speerpuntdomeinen: vaccins, in vitro diagnostics
    de ondersteunende diensten: PPMO, ICT P & O, Budget en Logistiek, Vertaaldienst, Juridische Dienst;
    De afdelingshoofden binnen DG PRE
    U maakt deel uit van het DirectiecomitÚ van het FAGG en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het managementplan en het operationele plan;Interne relaties binnen de federale overheid:

In overleg met de Administrateur-generaal en de andere directeurs-generaal,
    werkt u samen met de FOD's (bijvoorbeeld de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Economie) en de openbare instellingen (bijvoorbeeld: KCE, RIZIV, FANC, FAVV) aan projecten die verband houden met de doelstellingen van het Directoraat-generaal "Pre";
    schenkt u bijzondere aandacht aan de relatie met de Hoge Gezondheidsraad en met wetenschappelijke instellingen (bijvoorbeeld: Sciensano)Externe relaties bij de federale overheid:

In overleg met de Administrateur-generaal en de andere directeurs-generaal,
    ontwikkelt en onderhoudt u een netwerkstructuur met de universitaire wereld, de farma-industrie, de industrie die medische hulpmiddelen, grondstoffen en gezondheidsproducten produceert, de ziekenhuizen, de gezondheidszorgbeoefenaars, de apothekers, de patiŰnten vertegenwoordiging, de beroepsverenigingen en de andere begaan actoren, zowel nationaal als internationaal;
    waarborgt u vertegenwoordiging van het FAGG bij de internationale organisaties: EMA, Europese Unie, Raad van de Europese Unie, WGO;
    waarborgt u op nationaal niveau de vertegenwoordiging van het FAGG in het kader van de materies die rechtstreeks verband houden met de skillsdomeinen van het Directoraat-generaal "Pre" en, indien noodzakelijk, voert u overleg met de Gemeenschappen en Gewesten.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

Binnen het Directoraat-generaal "Pre" ontwikkelt u een strategische visie (met inbegrip van de voorbereiding van het wetgevende en reglementaire aspect in samenwerking met de strategische cel en de juridische dienst), conform de visie van het FAGG;
    U leidt de uitwerking en de realisatie van een managementplan en van een operationeel plan eigen aan het Directoraat-generaal om bij te dragen tot de realisatie van het globaal strategisch plan opgesteld door het FAGG;
    Overeenkomstig de doelstellingen van het DirectiecomitÚ, verstrekt u wetenschappelijk advies in een regulatorische context voor geneesmiddelen in ontwikkeling, medische hulpmiddelen en menselijk lichaamsmateriaal
    U verstrekt vergunningen voor klinische onderzoeken met geneesmiddelen en medische hulpmiddelen op Belgisch grondgebied en verzekert de opvolging van deze onderzoeken (met inbegrip van de evaluatie van bijwerkingen) samen met het College en de commissies voor ethiek, alsook de samenwerking met het Directoraat-generaal "Inspectie" op het vlak van het beleid inzake GCP-inspecties;
    U implementeert een strategie om de wetenschappelijke skills binnen het Directoraat-generaal te ontwikkelen en te optimaliseren en deze ter beschikking te stellen van de volledige organisatie;
    U zorgt ervoor dat de aflevering van vergunningen voor het in de handel brengen (VHB) van geneesmiddelen voor humaan en diergeneeskundig gebruik binnen de voorgeschreven termijnen plaatsvindt en in overeenstemming met de geldende normen inzake kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid door een optimalisering van het elektronische instrument voor indiening en beheer;
    U verzorgt het secretariaat van de Belgische Commissie van de farmacopee om commentaren te leveren over Europese monografieprojecten, om vergunningen toe te kennen voor de grondstoffen gebruikt door officina-apothekers, om eenTherapeutisch Magistraal Formularium te ontwikkelen;
    U verzekert een efficiŰnt beleid inzake personeel, middelen, budget en informatica binnen de grenzen van de beschikbare middelen en in samenwerking met verschillende ondersteunende diensten;
    U leidt, motiveert, beoordeelt en waarborgt de ontwikkeling van de werknemers in een gunstig kader om de beoogde doelstellingen te halen;Tijdelijke resultaatgebieden:
    U sponsort en ondersteunt de nodige veranderingstrajecten zowel binnen als buiten het Directoraat-generaal, zoals onder andere de clinical trial regulation, de nieuwe verordening voor diergeneesmiddelen, de nieuwe verordeningen Medische hulpmiddelen en in vitro diagnostica, de redesign;
    U verzekert de organisatie van het Directoraat-generaal "Pre" in het kader van het strategisch plan van het fagg;
    U stelt een managementplan en een operationeel plan op binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de aanstelling en legt deze voor aan de Administrateur-generaal.

Meer info

    Voor meer info over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
De heer De Cuyper Xavier
Administrateur-generaal
Tel.: 02528 40 05
Email secretariaat : management@fagg.be - Email direct :Xavier.Decuyper@fagg.be
    Voor meer info over de selectieprocedure en het Contract type: (verloning,...) kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be
Werkgever
Het FAGG heeft als missie het waarborgen aan de gemeenschap van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen, van concept tot gebruik; het gaat hierbij om geneesmiddelen voor humaan en diergeneeskundig gebruik, waaronder homeopathische geneesmiddelen en kruidengeneesmiddelen, medische hulpmiddelen, magistrale bereidingen, bereidingen in de apotheek, grondstoffen bestemd voor de bereiding en productie van geneesmiddelen, gezondheidsproducten, bloed, weefsels en cellen.

Omvang:

Het Directoraat-generaal "Pre" zal na realisatie van het personeelsplan2021 een honderdvijftig tal werknemers tellen; deze zullen worden verdeeld over vier afdelingen (elk bestaande uit ÚÚn of meerdere cellen) en een cel nationaal innovatiebureau:
    de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (humaan),
    de afdeling Registratie (humaan),
    de veterinaire afdeling,
    en de afdeling Evaluatoren; deze bestaat uit de volgende evaluatoren: kwaliteit, niet-klinisch, klinisch (humaan) en klinisch (veterinair); de evaluatoren zullen hun wetenschappelijk skills ter beschikking stellen van de andere afdelingen en directoraten-generaal; ze stellen skillsrapporten op over dossiers beheerd door de andere afdelingen en directoraten-generaal.Het Directoraat-generaal "Pre" beschikt over eenbudget van ongeveer 14 miljoen euro.

Het Directoraat-generaal "Pre",
    beoordeelt jaarlijks tot 1.200 klinische proeven, waarvan ongeveer 520 nieuwe toepassingen zijn,
    verstrekt jaarlijks een honderdtal wetenschappelijke adviezen,
    ontvangt jaarlijks 500 aanvragen (humaan) voor vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen,
    beoordeelt jaarlijks een twintigtal veterinaire klinische proeven (nieuwe toepassingen) en ontvangt tussen de 80 en 100 aanvragen voor vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik,
    behandelt jaarlijks meer dan 1.500 dossiers in het kader van geneesmiddelen voor homeopathie/fytotherapie.
Profiel

COMPETENTIES

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

    Begrip van het beslissingsproces binnen de overheidsdiensten;
    Begrip van de grote lijnen van de werking van de federale overheid op het gebied van begroting, personeelsbeleid, interne contfunctionmechanismen;
    Kennis van de moderne managementtechnieken en van projectmanagement;
    Kennis van de significante actoren in het domein van geneesmiddelen en gezondheidsproducten en in staat zijn constructieve relaties met hen op te bouwen;
    In staat zijn een strategische visie te ontwikkelen met betrekking tot de grote uitdagingen voor het beleid rond geneesmiddelen en gezondheidsproducten binnen zijn Directoraat-generaal.

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GE¤NFORMATISEERDE ASSESSMENT

Het ge´nformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:
    Be´nvloeden
    Netwerken
    Teams aansturen
    Zichzelf ontwikkelen
    Vernieuwen
    Beheren van de dienst
    Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken
    analytisch vermogen
    flexibel en vernieuwend denken
    visie en integratievermogen. Manier van omgaan binnen de HR-omgeving
    coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
    aansturen van groepen. Interactie met de omgeving
    samenwerken en uitbouwen van netwerken
    gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij. Doelstellingen
    verantwoordelijkheidszin
    realiseren van doelstellingen
    overtuigen en onderhandelen. Varia
    mondeling en schriftelijk communiceren
    loyaliteit en integriteit.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.
Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je
    houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
    EN over een managementkennis van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele kennis hebben (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account)
    Onder managementkennis wordt verstaan een kennis inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privÚsector.
De jaren gepresteerd als titularis van minstens een graad van rang 13 en/of in de klasse A3 van het federaal administratief openbaar ambt of van een gelijkwaardige graad van rang of klasse binnen de diensten van de regeringen van de Gewesten en de Gemeenschappen of van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of van de Vlaamse Gemeenschapscommissie of van de Franse Gemeenschapscommissie of van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen worden in aanmerking genomen voor de berekening van de zes jaar managementervaring.
    Onder nuttige professionele kennis wordt verstaan ervaringop nationaal of internationaal niveau, in ÚÚn of meerdere van de volgende domeinen: kwaliteit, veiligheid, doeltreffendheid, conceptie of gebruik van geneesmiddelen (worden bedoeld: geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, met inbegrip van homeopathische geneesmiddelen en kruidengeneesmiddelen, medische hulpmiddelen, magistrale bereidingen, bereidingen in de apotheek, grondstoffen bestemd voor de bereiding en productie van geneesmiddelen, bloed, weefsels en cellen bestemd voor therapeutisch gebruik).

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?

Als een diploma vereist is:
    Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met ÚÚn van de vermelde diploma's.
    Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
   je diploma hebt behaald in een ander land dan BelgiŰ:
    in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
    in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
   je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven. Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').
Wij bieden

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, ge´ndexeerd: 127.416,50 EUR (salarisband 4).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:
    Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
    de burgerlijke en politieke rechten genieten
    een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Selectieprocedure
   Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per Email en/of je account "Mijn Selor".
   Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de ge´nformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste ÚÚn uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
   Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online 'Mijn Selor' account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vˇˇr de datum van de test.
    We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel
    op basis van het in jouw "Mijn Selor"-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
    op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw "Mijn Selor"-account.Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw "Mijn Selor"-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GE¤NFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus:
    1░ het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
    2░ het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
    3░ het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.De ge´nformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Als je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een ge´nformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de ge´nformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

ProcedureStap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op. Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma's en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld:
    hetzij in groep 'geschikt┤
    hetzij in groep 'niet geschikt┤In de groep źgeschikt╗, worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in zekere instellingen van openbaar nut. De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep "geschikt". De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de geco÷rdineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 16/09/2021 , uiterste inschrijvingsdatum.
    Als je nog geen "Mijn Selor"-account hebt, creŰer er dan ÚÚn en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek "Profiel" / Deelnemingsvoorwaarden" van de vacature). Andere informatie vind je op de site van Selor.
    Je solliciteert online via je "Mijn Selor"-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
Opgelet, bewaar je werk vaak! Het is namelijk zo dat na 15 minuten de sessie automatisch afsluit, omdat er geen veranderingen meer worden geregistreerd. Een algemene foutmelding zal verschijnen en de ingevulde gegevens zullen verloren gaan. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval je je account open laat staan en er iemand anders op je computer werkt.
    Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop "Opslaan" geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop "Mijn kandidatuur valideren" (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account.

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel
    op basis van het in jouw "Mijn Selor"-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
    op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw "Mijn Selor"-account.Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw "Mijn Selor"-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Je kan niet solliciteren via fax, Email of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vˇˇr de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.
Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, ..., spelen geen rol bij het meten van je competenties. Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...). Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer info kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

vaardigheden:

Categorie vacature: Customer Service [ Alles bekijken Customer Service Jobs ]
Taal eisen:
type werk:
Salaris: Niet opgegeven
Mate: Niet opgegeven
Ervaring (jaar): Niet opgegeven
job Locatie: Ander
Soort bedrijf Werkgever
Datum van indiening: 01/14/2022 / Viewed 331 times
Contact Informatie
Bedrijf: FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
E-mail: management@fagg.be


Solliciteer online

Categorie vacature:
job Locatie:   
Trefwoorden invoeren (e.g. Consultant, IT):